Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology FytoPlankton.cz - homeBiology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology

Využití kombinace morfologického, ekologického a molekulárně-biologického přístupu v klasifikaci planktonních sinic rodu Anabaena

Hlavním cílem předkládaného projektu je propojit a diskutovat tři přístupy (morfologický, ekologický a molekulární) aplikované v klasifikaci planktonních sinic z okruhu Anabaena. Inovací, kterou projekt přináší, je hlavní důraz kladený na morfologii pozorovanou v přírodních podmínkách a dále studium morfologických změn v závislosti na různých podmínkách prostředí. Zcela nová je hypotéza „přepínání“ mezi spiralizovanou a rovnou formou vláken (a to jak v kultuře, tak v přírodě) a návrhy experimentů zaměřených na její ověření. Projekt si klade za cíl prostudovat poměrně velké množství kmenů napříč celým spektrem morfotypů r. Anabaena (+ vybraných typů r. Aphanizomenon) a pocházejících navíc z různých lokalit. Cílem je získat reprezentativní výsledky, které by bylo možné vztáhnout nejen na jednotlivé kmeny, ale i na celé typy (morfotypy) těmito kmeny reprezentované.---
© 2019 FytoPlankton.cz - Laboratory of Phytoplankton Ecology
Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology