Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology FytoPlankton.cz - homeBiology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology

Mixotrofní výživa sinic a řas tvořících letní fytoplankton nádrže Římov

Planktonní sinice a řasy patří mezi autotrofní organismy, které představují hlavní primární producenty ve sladkovodních ekosystémech. Narozdíl od heterotrofních organismů, autotrofní fytoplankton je schopen vytvářet organické látky z látek anorganických prostřednictvím fotosyntetického procesu. Některé druhy fytoplanktonu jsou schopné mixotrofie (současný příjem organického i anorganického uhlíku). Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum mixotrofie u druhů tvořících letní fytoplankton nádrže Římov. Schopnost sinic přijímat organické látky může být významným faktorem přispívajícím k tvorbě vodního květu. Pomocí mikroautoradiografie bude v in situ experimentech zjištěno, které druhy jsou schopny mixotrofního způsobu výživy ve dvou rozdílných hloubkách s odlišnými světlenými podmínkami. Scintilační metodou bude zjištěn podíl jednotlivých velikostních frakcí na příjmu organického substrátu. Porovnání příjmu dvou různých organických zdrojů uhlíku poslouží ke zjištění preference nebo diskriminace těchto substrátů u jednotlivých mixotrofních druhů. V laboratorních experimentech prováděných na izolovaných kulturách sinic budou získány informace o tom, jak je mixotrofní způsob výživy rozšířen u planktonních sinic vytvářejících vodní květy. Bude zjištěno, kolik procent z celkového příjmu uhlíku je za daných podmínek organického původu. Růstové experimenty povedou ke zjištění, u kterých druhů sinic je přírůstek biomasy stimulován přídavkem organického substrátu. ---
© 2019 FytoPlankton.cz - Laboratory of Phytoplankton Ecology
Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology