Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology FytoPlankton.cz - homeBiology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology

Kompetiční vztahy mezi dominantními druhy fytoplanktonu v nádržích

Projekt č. 206/06/0462, GA ČR, 2006 - 2008.

V posledních letech se naše přehrady potýkají s problémem eutrofizace a s ní spojeným  masovým rozvojem sinicových vodních květů a jejich toxicitou. Vodní květy způsobují mnoho problémů hygienických, zdravotních a zhoršují kvalitu  pitné vody v nádržích.  I přesto, že je této problematice věnována značná pozornost, stále je  mnoho nevyřešených otázek týkajících se rozvoje a  druhového složení vodních květů. Z těchto důvodů je nutné co nejpodrobněji poznat biologii vodních květů,  mechanismy ovlivňující  jejich rozdílné druhové složení v jednotlivých letech a vzájemné kompetiční vztahy mezi jednotlivými druhy sinic. 

Předkládaný projekt by se věnoval  studiu dominantních sinic  a řas tvořících vodní květ, jejich ekologickým nárokům, růstovým optimům a kompetičním vztahům mezi jednotlivými dominantami. Zároveň by studoval  fyzikálně-chemické a biologické faktory, které mohou  výskyt jednotlivých dominant ovlivňovat jak v laboratorních tak v přírodních podmínkách.


---
© 2019 FytoPlankton.cz - Laboratory of Phytoplankton Ecology
Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology