Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology FytoPlankton.cz - homeBiology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology

Polyfázický přístup k hodnocení vybraných rodů nostokálních sinic

Project č. 206/03/P024, GAČR, 2003 –2005.

Čeleď Nostocales je velmi hojná v sladkých i brakických vodách, zároveň její zástupce můžeme nalézt v půdních biotopech, celého světa. Morfologické i molekulární studie ukázaly, že čeleď Nostocales je velmi dobře charakterizována a její rody jsou vzájemně velmi příbuzné. Avšak uvnitř čeledi se stále potýkáme s taxonomickými problémy, zejména s dostatečným charakterisováním rodů. Úkolem navrhovaného tématu je komplexní zhodnocení některých vybraných rodů sinic na základě tradičního přístupu (morfologická měření) spolu s molekulárními analýzami (16S rRNA). Dále pak kombinované vyhodnocení rozdílů a vysvětlení vzájemných vztahů mezi přirozenými morfologickými skupinami (taxonomickými rody) u heterocytosních sinic a objasnění jejich vývojových vztahů. Vzláštní pozornost bude věnována planktoním rodům tvořících vodní květ - Anabaena, Aphanisomenon, Anabaenopsis a jako srovnávací skupina jsou použity půdní a bentické rody Anabaena,Trichormus a Nostoc. Toto hodnocení je důležité pro vysvětlení diversifikace rodů v čeledi Nostocales.


 ---
© 2019 FytoPlankton.cz - Laboratory of Phytoplankton Ecology
Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology